تبلیغات محیطی و برند سازی

تبلیغات محیطی در رشت

تبلیغات تلاشی است برای ایجاد یک ارتباط دو سویه غیر مستقیم با مخاطبان به عبارتی دیگر تبلیغات به معنای رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد و تغییر نگرش و دگرگونی در رفتار و دانش مخاطبان است.

Read More
© 2023 مجتمع چاپ سخن نو | WordPress Theme : ScrollMe