طراحی پوستر های تبلیغاتی

چیست؟

پوستر گونه ای از هنرهای گرافیک است. در تعریفی ساده، پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده است که برای هدفی مشخص طراحی شده و به منظور اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه ارائه می شود.

Read More
© 2023 مجتمع چاپ سخن نو | WordPress Theme : ScrollMe