فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

فرمول بدست آوردن وزن هر برگ کاغذ :

فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ
فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

 

وزن یک برگ کاغذ به گرم = 10000 / (طول کاغذ× عرض کاغذ  × گرم کاغذ)

 

وزن یک برگ کاغذ تحریر 80 گرم A4به گرم 4.9896 = 10000 / (80  × 29.7× 21)

 

با این فرمول وزن هر عدد کاغذ A4 80 گرم 4.9896 گرم می باشد .

 

500 ضربدر 4.9896 = 2.494 کیلو گرم

 

بنا براین هر بسته کاغذ 500 برگی 80 گرم A4 باید 2.49 کیلو گرم وزن داشته باشد . (حدوداً 2.5 کیلو)